EULA

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (“Thỏa thuận”) là giữa bạn và Clockology, LLC và điều chỉnh việc sử dụng ứng dụng này được cung cấp thông qua Apple App Store. Bằng cách cài đặt Ứng dụng Clockology (“Ứng dụng”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và hiểu rằng không có sự khoan nhượng đối với nội dung bị phản đối. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không có quyền sử dụng Ứng dụng Clockology.

1. Các bên Thỏa thuận này chỉ dành cho bạn và Clockology, LLC chứ không phải Apple, Inc. (“Apple”). Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn xác nhận rằng Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này và Apple có quyền thực thi Thỏa thuận này chống lại bạn. Clockology, LLC, không phải Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng Clockology và nội dung của nó.

2. Quyền riêng tư Clockology, LLC có thể thu thập và sử dụng thông tin về việc bạn sử dụng Ứng dụng Clockology, bao gồm một số loại thông tin nhất định từ và về thiết bị của bạn. Clockology, LLC có thể sử dụng thông tin này, miễn là thông tin này ở dạng không nhận dạng cá nhân bạn, để đo lường việc sử dụng và hiệu suất của Ứng dụng Clockology. Thông tin bổ sung trong tuyên bố về quyền riêng tư có sẵn tại https://clockologyapp.com/privacy-policy.

3. Phạm vi của Giấy phép Bạn được cấp quyền không độc quyền, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Ứng dụng trên bất kỳ thiết bị di động nào của Apple mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát và được Ứng dụng hỗ trợ theo sự cho phép của Quy tắc sử dụng được quy định trong Apple Media Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ, ngoại trừ việc Ứng dụng được Cấp phép đó có thể được truy cập và sử dụng bởi các tài khoản khác được liên kết với người mua thông qua Chia sẻ trong gia đình hoặc mua số lượng lớn.

 • Giấy phép này cũng sẽ chi phối mọi bản cập nhật của Ứng dụng do Bên cấp phép cung cấp thay thế và / hoặc bổ sung cho Ứng dụng gốc, trừ khi bản cập nhật đó đi kèm với giấy phép riêng trong trường hợp đó các điều khoản của giấy phép đó sẽ chi phối.
 • Bạn không được phân phối hoặc cung cấp Ứng dụng cho các bên thứ ba (trừ khi trong phạm vi được Điều khoản và điều kiện của Apple cho phép) cho mượn, thuê, cho thuê, bán hoặc phân phối lại Ứng dụng.
 • Bạn không được dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời, dịch, tích hợp, điều chỉnh, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc các bản cập nhật hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của nó.
 • Bạn không được sao chép (trừ khi được cho phép rõ ràng bởi giấy phép này và Quy tắc sử dụng) hoặc sửa đổi Ứng dụng các phần của chúng. Bạn chỉ có thể tạo và lưu trữ các bản sao trên các thiết bị mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát để lưu trữ sao lưu theo các điều khoản của giấy phép này, Điều khoản Dịch vụ của App Store và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho thiết bị hoặc phần mềm được sử dụng. Cần phải cẩn thận để không có bên thứ ba trái phép nào có quyền truy cập vào các bản sao này bất cứ lúc nào.
 • Vi phạm các nghĩa vụ nói trên cũng như cố gắng vi phạm đó có thể bị truy tố và bồi thường thiệt hại.
 • Người cấp phép có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện cấp phép
 • Không có gì trong giấy phép này được hiểu là để hạn chế các điều khoản của bên thứ ba. Khi sử dụng Ứng dụng, Bạn phải đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện hành của bên thứ ba.

4. Phí đăng ký và thanh toán Chúng tôi cung cấp một số loại đăng ký cho Dịch vụ của mình, bao gồm phiên bản miễn phí, đăng ký hàng tháng và đăng ký hàng năm. Bằng cách chọn một trong các gói đăng ký này, bạn đồng ý trả trước phí đăng ký áp dụng, nếu có, như được đăng trong Ứng dụng, cộng với mọi khoản thuế hiện hành và các khoản phí khác có thể tích lũy liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Tất cả các khoản phí không được hoàn lại và không được chuyển nhượng trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này.

 • Phiên bản miễn phí - Chúng tôi cung cấp phiên bản miễn phí trong đó bạn có thể sử dụng Dịch vụ mà không phải trả phí trong khoảng thời gian được chỉ định trong Ứng dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi phiên bản miễn phí bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Sự đổi mới - Thời hạn ban đầu của Giấy phép đăng ký được ghi rõ trên hóa đơn. Giấy phép Đăng ký có thể được bạn gia hạn theo cách thủ công hàng tháng hoặc hàng năm trong các khoảng thời gian liên tiếp bổ sung có cùng độ dài với thời hạn ban đầu, trừ khi Giấy phép Đăng ký bị chấm dứt theo tiểu mục Hủy bỏ Đăng ký bên dưới (cùng với thời hạn ban đầu, “Thời hạn ”).
 • Hủy đăng ký - Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào. Tất cả các khoản thanh toán không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. Bạn sẽ không nhận được hoàn lại bất kỳ phần nào của phí đăng ký đã trả cho giai đoạn đăng ký hiện tại sau đó tại thời điểm hủy. Nếu bạn hủy, hãy thông qua nhà điều hành cửa hàng ứng dụng của bạn. Ví dụ: nếu bạn có iPhone, hãy đi tới Cài đặt, chạm vào Cửa hàng ứng dụng và iTunes, chạm vào ID Apple của bạn, chạm vào Xem ID Apple, đăng nhập nếu được yêu cầu, sau đó chạm vào Quản lý trong Đăng ký. Thanh toán đăng ký sẽ được tính vào Tài khoản iTunes của bạn khi xác nhận mua hàng. Đăng ký có thể được quản lý thông qua tài khoản iTunes của bạn.
 • Thay đổi giá đăng ký - Giá đăng ký có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào để sửa bất kỳ lỗi định giá nào do sơ ý, thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ ưu đãi có thời hạn và sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót trên Trang web hoặc trong Ứng dụng, kể cả sau khi bạn đã bị tính phí đăng ký của mình học phí. Nếu chúng tôi thay đổi giá đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm của bạn, bạn có tùy chọn hủy bất kỳ lúc nào trước khi giá mới được áp dụng. Vui lòng xem ở trên để biết thêm thông tin về việc hủy bỏ.

5. Bảo hành Clockology, LLC từ chối mọi bảo đảm về Ứng dụng Clockology trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trong phạm vi bất kỳ bảo hành nào tồn tại theo luật không thể từ chối, Clockology, LLC, không phải Apple, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hành đó. Trong trường hợp Clockology, LLC không tuân theo bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại giá mua Clockology cho bạn. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Clockology và mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến việc không tuân theo bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của Clockology, LLC.

6. Bảo trì và Hỗ trợ Clockology, LLC không cung cấp bảo trì hoặc hỗ trợ cho nó nhưng không đến mức phải bảo trì hoặc hỗ trợ theo luật hiện hành, Clockology, LLC, không phải Apple, sẽ có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ bảo trì hoặc hỗ trợ nào như vậy.

7. Tuyên bố Sản phẩm Clockology, LLC, không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn liên quan đến Ứng dụng Clockology hoặc việc sử dụng nó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) bất kỳ khiếu nại nào về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng Clockology không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) bất kỳ khiếu nại nào phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là sự thừa nhận mà bạn có thể có các yêu cầu như vậy.

8. Quyền sở hữu trí tuệ Trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba tuyên bố rằng bạn hoặc Clockology, LLCsở hữu và sử dụng Đồng hồ Ứng dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Clockology, LLC, không phải Apple, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và hủy bỏ bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy.

9. Tuân thủ pháp luật Bạn phải tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở một quốc gia đang bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

10. Điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba Bạn phải tuân thủ các điều khoản bên thứ ba hiện hành của thỏa thuận này khi sử dụng Ứng dụng.

11. Người thụ hưởng bên thứ ba Bạn và Clockology, LLC thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple, là những người thụ hưởng bên thứ ba của EULA và rằng, khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của EULA này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi EULA chống lại bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

Thông tin khác

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để khiếu nại hoặc khiếu nại liên quan đến Clockology, vui lòng liên hệ:

Clockology, LLC
info@clockologyapp.com
(646) 662-4293
504 Grand St
New York, NY 10002