Πολιτική απορρήτου

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τους σκοπούς και τα μέρη στα οποία κοινοποιούνται τα Δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Κάτοχο.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων

Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

 • Ο κάτοχος δεν παρέχει μια λίστα τύπων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.
 • Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή από συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.
 • Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτήν την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η αποτυχία παροχής αυτών των Δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την παροχή αυτής της Υπηρεσίας από την Εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η εφαρμογή δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 • Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο.
 • Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης - από αυτήν την Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie, εάν υπάρχει.
 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους να παράσχει τα Δεδομένα στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών ή / και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία («εξαίρεση»), χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Κάτοχος. η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που ανήκει στον Κάτοχο. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτος.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα βοηθήσει ευχαρίστως να αποσαφηνίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Θέση

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στα γραφεία λειτουργίας του κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων του χρήστη σε μια χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση της μεταφοράς δεδομένων σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τον Κάτοχο για την προστασία των Δεδομένων του.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας τον κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Ως εκ τούτου:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη διατηρούνται έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.
 • Ο Κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάθε φορά που ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τέτοια επεξεργασία, αρκεί να μην αποσυρθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για να το πράξει για την εκτέλεση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής αρχής.
 • Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Αντικείμενο στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να αποκτούν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν ένα αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητήσουν να ενημερωθούν ή να διορθωθούν.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση.
 • Διαγράψτε ή διαγράψτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
  Λάβετε τα δεδομένα τους και μεταφέρετέ τα σε άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτού.
 • Υποβάλετε παράπονο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που ανήκει στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους: αιτιολογήστε την αντίρρηση.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα μέσα σε ένα μήνα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή νομική ενέργεια που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτείται από τον Κάτοχο να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και τυχόν υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα "Να μην γίνεται παρακολούθηση"

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα "Μην παρακολουθείτε".

Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα "Μην παρακολουθείτε", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και πιθανώς εντός αυτής της Εφαρμογής ή / και - όσο είναι τεχνικά και νομικά εφικτό - αποστέλλοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο ο ιδιοκτήτης. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Τελευταία ενημέρωση 10 Μαΐου 2020